تحلیل تمرینات کتاب استاندارد دوازدهم

معلوم و مجهول

دم سوالی

حروف ربط

آزمون گرامر جامع درس یک

جمله وصفی

جمله شرطی

آزمون جامع گرامر درس دو

افعال مدال

گذشته کامل

آزمون جامع گرامر درس سه

تمرینات لغت درس یک دوازدهم

تمرینات لغت درس دو دوازدهم

تمرینات لغت درس سه دوازدهم

تمرینات ریدینگ طبقه بندی

تمرینات ریدینگ منتخب

تمرینات رایتینگ