تحلیل ویدیویی کتاب صدروزآخر(بخش تست ونکته)

معلوم و مجهول

دم سوالی

لغات درس یک دهم

لغات درس دو دهم

التزام

شرطی ها

لغات درس سه دهم

لغات درس چهار دهم

آینده

حرف ربط

جمله وصفی

ضمایر Self

لغات درس یک یازدهم

لغات درس دو یازدهم

لغات درس سه یازدهم

ریدینگ ( تست های عنوان یابی )

ریدینگ ( تست های ارجاعی )

ریدینگ ( تست های ابزاری )

ریدینگ ( تست های انسجام )

ریدینگ جامع 1 و 2

صفت و قید

گذشته ها و حال کامل

فعل نما

اسم

لغات درس یک دوازدهم

لغات درس دو دوازددهم

لغات درس سه دوازدهم