تحلیل ویدیویی کتاب صدروزآخر (بخش جمع‌بندی)

بخش جمع بندی کتاب 100 روز آخر پايه دهم

آزمون اول : درس یک دهم

آزمون دوم: درس دو دهم

آزمون سوم: درس سه دهم

آزمون چهارم: درس چهار دهم

آزمون پنجم :کل سال دهم

بخش جمع بندی کتاب 100 روز آخر پايه یازدهم

آزمون ششم : درس یک یازدهم

آزمون هفتم : درس دو یازدهم

آزمون هشتم : درس سه یازدهم

آزمون نهم : کل سال یازدهم

بخش جمع بندی کتاب 100 روز آخر پايه دوازدهم

آزمون دهم : درس یک دوازدهم

آزمون یازدهم : درس دو دوازدهم

آزمون دوازدهم : درس سه دوازدهم

آزمون سیزدهم : کل سال دوازدهم

آزمون 14 ( جامع ) : منتخب کنکور 1400

آزمون 15 ( جامع ) : منتخب کنکور99

آزمون 16 ( جامع ) : منتخب کنکور98