ترجمه سطر به سطر کتاب درسی زبان پایه دوازدهم

اطلاعیه
لینک دانلود فایل ترجمه درس 2 زبان دوازدهم از کتاب کار به زودی در بخش مربوط به خود قرارخواهدگرفت.

درس 1 کتاب درسی

دانلودکنید

درس 1 کتاب کار

دانلودکنید

درس 2 کتاب درسی

دانلودکنید

درس 2 کتاب کار

دانلودکنید

درس 3 کتاب درسی

دانلودکنید

درس 3 کتاب کار

دانلودکنید