فایل‌های صوتی کتاب استاندارد دهم

جامع‌ترین منبع برای نمره بیست امتحان نهایی برای هر سطحی شامل لغت، گرامر، لیسنیگ، رایتینگ و ریدینگ امتحان نهایی با پاسخنامه ویدیویی رایگان درسنامه کتاب به‌صورت جاخالی‌دار بوده و در…

فایل شماره 1

دانلودکنید

فایل شماره 2

دانلودکنید

فایل شماره 3

دانلودکنید

فایل شماره 4

دانلودکنید

فایل شماره 5

دانلودکنید

فایل شماره 6

دانلودکنید

فایل شماره 7

دانلودکنید

فایل شماره 8

دانلودکنید

فایل شماره 9

دانلودکنید

فایل شماره 10

دانلودکنید

فایل شماره 11

دانلودکنید

فایل شماره 12

دانلودکنید

فایل شماره 13

دانلودکنید

فایل شماره 14

دانلودکنید

فایل شماره 15

دانلودکنید

فایل شماره 16

دانلودکنید

فایل شماره 17

دانلودکنید

فایل شماره 18

دانلودکنید

فایل شماره 19

دانلودکنید

فایل شماره 20

دانلودکنید